TR
Ne Aramıştınız?
İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki payının artırılması ve uluslararası piyasalara açılan firmaların rekabet güçlerinin artırılmasıaçısından önem taşımaktadır.

IHRACAT TESVIKLERI KAPSAMINDAKI ISLER
* Dahilde Isleme Izin Belgesi
* Hariçte Isleme Izin Belgesi
* Vergi, Resim Harç Istisna Belgeler
* DIIB Yeni belge alimi
* DIIB Yeni belge alimi
* DIIB Mevzuati
* HIIB yeni belge alimi
* HIIB Mevzuati
* Isgüm kontrol belgesi
* Çevre uyum belgesi
* Kontrol belgesi
* Bildirim kayit belgeleri
* Ithalat, ihracat permileri
* Epdk uygunluk belgesi
* Evrak tasdik islemleri